Tích hợp và hiệu ứng:

  • HCB 2012 trẻ thành phố cân bằng 60
  • HCB 2013 trẻ thành phố cân bằng 60
  • HCV 2014 trẻ thành phố cân bằng 60
  • HCB trẻ Quốc gia cân bằng năm 2014
  • HCB 2014 nam cổ điển 1m65 thành phố
  • HCB 2015 nam cổ điển 1m65 thành phố